دوره ها را با روش تسهیلگری اجرا می کنم. با توجه به اصول آموزش بزرگسالان، افراد بزرگسال هنگامی که با فعالیت ها درگیر می شوند و موضوع را برای خود کشف می کنند می آموزند. در دوره ها و کارگاه ها پیش فرض های ذهنی افراد به چالش کشیده می شود تا با کشف نقاط کور خود راه های تازه ای در ارتباطات و فعالیت هایی که انجام می دهند بیابند.