چرا شهرها لازم است نسبت به شهروندان کوچک خود حساس باشند. چطور می توانند شهرها با توجه به نیازهای کودکان، خود را برای زندگی همه انسانها بهتر آماده کنند. توجه به نظرات و ایده های کودکان می تواند چه اثراتی در زندگی آنها و دیگر شهروندان داشته باشد.

روزنامه شرق مصاحبه ای را با من داشت که در آن به تشریح برخی از زوایای توجه به کودکان داشتم.